Disclaimer

Disclaimer:
De redactie van Maxazine doet zijn uiterste best om alle rechthebbenden van eventuele tekstfragmenten en foto’s te benaderen of duidelijk de bron te vermelden. Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten of de genoemde bron klopt niet, neem dan alstublieft contact met ons op via management(at)Maxazine.nl. Aan de artikelen op Maxazine.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Geen van de artikelen of delen van artikelen gevonden op Maxazine.nl mag zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Maxazine.nl worden gebruikt op internet, radio, tv, papier of andere wijze. Indien toestemming wordt verkregen, dan geldt deze toestemming met inbegrip van bronvermelding. Persberichten, zoals ook gevonden op sites van artiesten of platenmaatschappijen vallen buiten deze disclaimer. Foto’s, geplaatst op Maxazine, vallen onder copyright van de desbetreffende fotograaf. Contact hierover loopt via redactie(at)Maxazine.nl. De naam Maxazine en/of Maxazine.nl, noch de logo’s mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Bij twijfel of vragen dient u zich vooraf te wenden bij redactie(at)Maxazine.nl. De door Maxazine.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Foto’s:
Vragen om vergrotingen of betere beelden van foto’s of andere afbeeldingen worden te alle tijden afgewezen. Artiesten op deze foto’s, en/of hun vertegenwoordigers zijn houder van het portretrecht en doen hier zelden afstand van. Maxazine.nl heeft toestemming verkregen voor gebruik op eigen site, en respecteert dit. Indien toch gebruik gemaakt wenst te worden van een of meerdere foto’s dient toestemming overlegd te worden van desbetreffende portretrechthouder, waarna wij na controle zullen overleggen met desbetreffende fotograaf. Verzoeken zonder deze toestemming zullen niet in behandeling worden genomen.

Foto’s, geplaatst op Maxazine.nl, zijn in beginsel geschoten door fotografen van Maxazine, door derden aangeleverde (pers-)foto’s of (stock-)foto’s uit de daarvoor bestemde databases. Het is nooit de bedoeling van Maxazine om auteursrechten van fotografen te schenden. Mocht een van de medewerkers van Maxazine onverhoopt gebruik hebben gemaakt van een foto (of ander materiaal) waarvoor de rechten niet vrijelijk aan Maxazine zijn overgedragen, kunt u mailen naar management(at)Maxazine.nl. Wij zullen de foto na verificatie terstonds verwijderen. Maxazine neemt echter geen aansprakelijkheid over aangaande het verkeerd gebruik van dit materiaal, aangezien het Maxazine slechts faciliteert.

Aansprakelijkheid:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Maxazine.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Maxazine.nl en de (eventuele) overige bronnen, sites, redacteuren en leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Ook aanvaard Maxazine.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Maxazine.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Maxazine.nl. Embedded video’s of links naar video’s worden niet door Maxazine.nl aangeboden en treft dus geen verantwoordelijkheid met betrekking tot auteursrechten. Embedded video’s worden doorgegeven vanuit derden.

Maxazine.nl maakt het muziekliefhebbers mogelijk om op semi-professionele wijze met hun passie bezig te zijn. Alle artikelen op Maxazine zijn dus de persoonlijke inbrengt van één of meerdere medewerkers en Maxazine faciliteert hier slechts in. Maxazine kan dus nooit aansprakelijk worden gehouden voor inhoud, fotogebruik, mening of anderezaken, geschreven door medewerkers. Dit is de verantwoordelijkheid van de medewerkers persoonlijk en zij zijn dan ook de aansprakelijken.

Verantwoordelijkheid:
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Maxazine.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.